అంతర్జాతీయ కార్మిక దినం “మే డే ” జయప్రదం చేయండి . NFTE జెండా ఆవిష్కరించి మేడే ను జరపండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *