ఆంధ్ర ప్రదేష్ సర్కిల్ జిళ్లాల వారి ఎన్నికల ఫలితాలు 🌷

circle Results.

 1. ATP. NFTE 66 EU 57
  2.Kdp. 16. 39
 2. chr. 81. 60
 3. Knl. 57. 91
 4. nlr. 37. 64
 5. ong. 62. 20
 6. Gtr. 62. 44
 7. vija. 81. 107
 8. West goda 95. 19
 9. Est goda. 92. 73
 10. visak. 60. 79
 11. viga. 11. 28
 12. skl. 20. 33
  14 co vj. 06. 12
  total. —–. —–
  746. 726
  NFTE WON WITH 20 VOTES MAJARITY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *