ఆలిండియా మీటింగ్ లొ సర్కిల్ కార్యదర్శి ని ఆహ్వాన కమిటి సన్మానించినపుడు ఎ పి సర్కిల్ డెలిగేట్స్ మరియు సర్కిల్ అధ్యక్షులు తొ తీసిన ఫోటో 🌷