తిరుపతి NFTE ఎన్నికల ప్రచారం

Dt 15-9-2022 తిరుపతి NFTE ఎన్నికల ప్రచార సభ లో మాట్లాడుతున్న SEWA BSNL జిళ్లా కార్యదర్శి బ్రదర్ రామ మూర్తి మరియు హాజరైన అద్యక్షులు చిన్నప్పయ్య

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *