యన్ యఫ్ టి యి కి ఓటు – భవిష్యత్తు కు భరొసా. పోలింగు తేది 12-10-2022