సేవా బి యస్ యన్ యల్ బలపర్చుతున్న NFTE S NO 13 కు ఓటు వేద్దాం. BSNLEU అన్యాయాలను ,నిర్లక్ష్యాన్ని ఓడిద్దాం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *